Smartweb s.r.o.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamáciu alebo sťažnosť podávajte prosím telefonicky na niektoré z našich telefónnych čísiel alebo písomne
na e-mail  obchod@nexx.sk. Reklamácie riešime podľa našich možností bez zbytečných odkladov podľa reklamačného poriadku.

Predmet reklamácie :


a) Poškodený, chýbajúci alebo zničený tovar v zásielke Najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní

b) Nesprávne vybavenie objednávky Do 7 pracovných dní 

c) Kvalita zaslaného tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru

 

Reklamáciu podľa písm. a), je možné podať písomne pri preberaní zásielky ( na tlačive našej firmy) na ktorom pošta ( alebo kurier) potvrdí príjem reklamácie zásielky.

Reklamáciu je možné podať len okamžite po prevzatí zásielky (v prípade, že poškodenie bolo zjavné), resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní (v prípade, že poškodenie nebolo zjavné pri dodaní), inak právo na náhradu škody zaniká.

Pri reklamácii pošta ( alebo kurier ) spisuje zápisnicu. Zápisnica je prílohou reklamačného listu, ktorý vyplní adresát zásielky. Zákazník - reklamujúci ponechá na pošte až do konečného vybavenia reklamácie vnútorné a vonkajšie balenie zásielky a poškodený obsah.

Pri doručení zasielky kurierom zakaznik reklamovaný tovar ( so známkami zjavného poškodenia) niesmie prebrat a do reklamačného protokolu musí uviest dovod neprebratia zasielky.


 

 

Spolu s písomnou reklamáciou reklamujúci zašle , kopiu potvrdeného záručného listu , pokiaľ bol priložený , doklad o zaplatení tovaru , inštalačný protokal ( ak to vyžadujú záručné podmienky) , fotodokumentáciu reklamovaného poškodenia.
 

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.postove-schranky.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na vyššie uvedenú adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).


 

Pri odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru , musí byť vrátený tovar v pôvodnom balení a nepoškodený.Náklady na vrátenie tovaru nesie zákazník.

 

V prípade, že zakaznik porušil orginalne balenie straca nárok na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Ak sa Dodavateľ a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tiež:


a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b) Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

c) Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa , alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Maximálna lehota na reklamačné konanie je 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má reklamujúci podľa § 623 Občianskeho zákonníka rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Ak je reklamácia opodstatnená, reklamujúci má právo na opravu tovaru, výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, v zmysle platného Občianskeho zákonníka.

 

Pre účely uplatnenia reklamácie je potrebné uschovať doklad o kúpe tovaru (dodací list alebo faktúru s dodacím listom)

 

Potvrdením objednávky zákazník automaticky súhlasí s obchodnými podmienkami  !
pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka

I.
Všeobecné ustanovenia Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má prdaná vec pri jej prevzatí kupujúcim.

Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci.

Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúnej ceny za tovar.Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II.
Lehoty na uplatnenie reklamácieVšeobecná záručná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako šesť mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.


III.
Miesto uplatnenia reklamácieKupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu.

Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.


IV.
Odstrániteľné vadyAk ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru.

To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


V.
Neodstrániteľné vadyAk ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.